Preambuła

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich sprzedaży zawartych na stronie internetowej Pet and Garden.

Strona internetowa https://pet-and-garden.pl/ jest usługą :

 • Firma Spacefoot
 • znajduje się 36 rue Raspail 92300 Levallois-Perret FRANCE , Francja
 • adres URL strony: https://pet-and-garden.pl/
 • e-mail: contact@pet-and-garden.pl
 • numer telefonu: +33 1 86 47 62 58

Pet and Garden strona sprzedaje następujące produkty: odzież, obuwie i akcesoria.

Klient oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował ogólne warunki sprzedaży przed złożeniem zamówienia. Zatwierdzenie zamówienia jest więc równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 1 - Zasady

These general terms and conditions express the entire obligations of the parties. In this sense, the buyer is deemed to accept them without reservation.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży obowiązują z wyłączeniem wszelkich innych warunków, a w szczególności tych, które dotyczą sprzedaży w sklepach lub za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji i marketingu.

Są one dostępne na stronie internetowej Pet and Garden i będą miały pierwszeństwo, w razie potrzeby, przed każdą inną wersją lub innym sprzecznym dokumentem.

Sprzedawca i Kupujący zgadzają się, że niniejsze warunki regulują wyłącznie ich relacje. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany swoich ogólnych warunków od czasu do czasu. Będą one obowiązywać od momentu ich umieszczenia w Internecie.

Gdyby zabrakło warunku sprzedaży, należałoby uznać, że podlega on zwyczajom obowiązującym w sektorze sprzedaży na odległość, którego firmy mają siedzibę we Francji.

Artykuł 2 - Treść

Celem niniejszych ogólnych warunków jest określenie praw i obowiązków stron w kontekście sprzedaży online towarów oferowanych przez sprzedającego kupującemu, ze strony internetowej Pet and Garden.

Zakupy te dotyczą następujących produktów: odzieży, obuwia i akcesoriów.

Artykuł 3 - Informacje przed zawarciem umowy

Kupujący potwierdza, że przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy został poinformowany w czytelny i zrozumiały sposób o niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży oraz o wszystkich informacjach wymienionych w artykule L. 221-5 kodeksu konsumenckiego.

Są przekazywane kupującemu, w sposób jasny i zrozumiały, następujące informacje:

 • zasadnicze cechy dobra;
 • cenę towaru i/lub metodę obliczania ceny;
 • jeśli dotyczy, wszystkie dodatkowe koszty transportu, dostawy lub wysyłki oraz wszystkie inne ewentualne należne opłaty;
 • w przypadku braku natychmiastowego wykonania umowy - datę lub termin, w którym sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar, niezależnie od ceny;
 • informacje o tożsamości sprzedawcy, pocztowych, telefonicznych i elektronicznych danych kontaktowych i działalności, gwarancji prawnych, funkcjonalności treści cyfrowych oraz wszelkich innych informacji, które mogą być wymagane.funkcjonalności treści cyfrowych i, jeśli dotyczy, ich interoperacyjności, istnienia i sposobów realizacji gwarancji i innych warunków umownych.

Artykuł 4 - Zamówienie

Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia online, z katalogu internetowego i za pomocą pojawiającego się formularza, na dowolny produkt, w ramach dostępnych zapasów.

Kupujący zostanie poinformowany o braku dostępności zamówionego produktu lub towaru.

Aby zamówienie zostało zatwierdzone, kupujący musi zaakceptować, poprzez kliknięcie tam, gdzie jest to wskazane, niniejsze warunki ogólne. Będzie musiał również wybrać adres i sposób dostawy, a na koniec zatwierdzić sposób płatności.

Sprzedaż będzie uważana za ostateczną:

 • po wysłaniu do kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • i po odebraniu przez sprzedawcę pełnej ceny.
 • Każde zamówienie oznacza akceptację cen i opisu produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie spory w tej kwestii będą interweniować w ramach ewentualnej wymiany i gwarancji wymienionych poniżej.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza braku płatności, błędnego adresu lub innego problemu na koncie kupującego, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia kupującego do czasu rozwiązania problemu.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z realizacją zamówienia, nabywca może wysłać e-mail do sprzedawcy

pod następującym adresem: contact@pet-and-garden.pl lub skontaktować się z nim poprzez formularz przewidziane w tym celu.

Artykuł 5 - Podpis elektroniczny

Podanie online numeru karty kredytowej kupującego i ostateczne zatwierdzenie zamówienia będzie stanowić dowód zgody kupującego:

 • Płatność kwot należnych na podstawie zlecenia zakupu;
 • podpis i wyraźną akceptację wszystkich przeprowadzonych operacji.

W przypadku nieuczciwego użycia karty kredytowej, kupujący jest proszony, gdy tylko takie użycie zostanie zauważone, o skontaktowanie się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: contact@pet-and-garden.pl lub poprzez formularz przewidziane w tym celu.

Artykuł 6 - Potwierdzenie zamówienia

Sprzedawca przekazuje kupującemu potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną.

Artykuł 7 - Dowód transakcji

Rejestry komputerowe, przechowywane w systemach komputerowych sprzedawcy w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa, będą uważane za dowód komunikacji, zamówień i płatności między stronami. Archiwizacja zamówień zakupu i faktur odbywa się na wiarygodnym i trwałym nośniku, który może być przedstawiony jako dowód.

Artykuł 8 - Informacje o produktach

Produkty podlegające tym ogólnym warunkom to te, które pojawiają się na stronie internetowej sprzedawcy i które są wskazane jako sprzedawane i wysyłane przez sprzedawcę. Są one oferowane w granicach dostępnych zapasów.

Produkty są opisane i przedstawione z największą możliwą dokładnością. Jeśli jednak w tej prezentacji wystąpiły błędy lub pominięcia, odpowiedzialność sprzedawcy nie może być zaangażowana.

Zdjęcia produktów nie są umowne.

Artykuł 9 - Cena

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie, ale zobowiązuje się do stosowania aktualnych stawek wskazanych w momencie składania zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności w tym dniu.

Ceny podane są w euro. Nie uwzględniają one kosztów dostawy, fakturowanych w suplemencie i wskazanych przed zatwierdzeniem zamówienia. Ceny uwzględniają podatek VAT obowiązujący w dniu złożenia zamówienia, a każda zmiana obowiązującej stawki VAT będzie automatycznie odzwierciedlona w cenie produktów w sklepie internetowym.

Jeśli jeden lub więcej podatków lub składek, w szczególności środowiskowych, zostanie utworzony lub zmieniony, tak w górę, jak w dół, zmiana ta może znaleźć odzwierciedlenie w cenie sprzedaży produktów.

Artykuł 10 - Metoda płatności

Jest to zamówienie z obowiązkiem zapłaty, co oznacza, że złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty przez kupującego.

Aby zapłacić za swoje zamówienie, kupujący ma do wyboru wszystkie metody płatności udostępnione przez sprzedającego i wymienione na stronie sprzedającego. Kupujący gwarantuje sprzedawcy, że w momencie zatwierdzania zamówienia zakupu posiada upoważnienia ewentualnie niezbędne do korzystania z wybranego przez niego sposobu płatności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i dostawy w przypadku odmowy autoryzacji płatności kartą kredytową od oficjalnie akredytowanych organizacji lub w przypadku braku płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dostawy lub zamówienia od kupującego, który nie zapłacił w całości lub w części poprzedniego zamówienia lub z którym jest prowadzony spór o płatność.

Zapłata ceny następuje w całości z dniem złożenia zamówienia, według następujących metod:

 • karta kredytowa
 • paypal

Artykuł 11 - Dostępność produktów - Refundacja - Rozstrzygnięcie

Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub w okresach zamknięcia sklepu internetowego, które zostaną wyraźnie ogłoszone na stronie głównej serwisu, czasy wysyłki będą, w granicach dostępnych zapasów, takie jak wskazane poniżej. Terminy wysyłki biegną od daty rejestracji zamówienia wskazanej na mailowym potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku dostaw na terenie Francji metropolitalnej i Korsyki, czas ten wynosi 7 dni roboczych w dowolnym miejscu Francji, w zależności od wybranego sposobu i usługi dostawy, jeśli produkty znajdują się w magazynie w naszej siedzibie. Dostawa nastąpi w ciągu 7 do 15 dni roboczych, jeśli wybrane produkty muszą być zamówione u jednego lub kilku naszych dostawców. od dnia następującego po tym, w którym nabywca złożył zamówienie, według następujących metod: La Poste i jej usługa Colissimo. A także usługa Chronopost. Najpóźniej termin ten będzie wynosił 30 dni roboczych od zawarcia umowy.

W przypadku dostaw na terenie DOM-TOM lub innego kraju, sposoby dostawy zostaną określone kupującemu indywidualnie.

W przypadku niedotrzymania uzgodnionej daty lub terminu dostawy, Kupujący przed zerwaniem umowy zażąda od Sprzedającego spełnienia świadczenia w rozsądnym dodatkowym terminie.

Jeżeli Sprzedawca nie uczyni tego w takim dalszym terminie, Kupujący będzie mógł odstąpić od umowy.

Kupujący musi dopełnić tych kolejnych formalności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dokumentem pisemnym na innym trwałym nośniku.

Umowa będzie uważana za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez sprzedającego pisma lub napisu informującego go o tym rozwiązaniu, chyba że w międzyczasie profesjonalista wykonał.

Kupujący może jednak wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli daty lub terminy, o których mowa powyżej, stanowią dla niego istotny warunek umowy.

W takim przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić kupującemu całość wpłaconych kwot, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa została rozwiązana.

W przypadku niedostępności zamówionego produktu, kupujący zostanie poinformowany o tym jak najszybciej i będzie miał możliwość anulowania swojego zamówienia. Kupujący będzie miał wówczas wybór i będzie mógł poprosić albo o zwrot wpłaconych kwot w terminie najpóźniej 14 dni od ich wpłaty, albo o wymianę produktu.

Artykuł 12 - Warunki dostawy

Dostawa oznacza przeniesienie na konsumenta fizycznego posiadania lub kontroli nad towarem. Zamówione produkty są dostarczane według sposobów i w czasie określonym powyżej.

Produkty są dostarczane na adres wskazany przez nabywcę w formularzu zamówienia, nabywca będzie musiał zadbać o jego dokładność. Każda paczka zwrócona do sprzedawcy z powodu nieprawidłowego lub niekompletnego adresu dostawy zostanie ponownie wysłana na koszt nabywcy. Kupujący może, na swoje życzenie, uzyskać wysłanie faktury na adres rozliczeniowy, a nie na adres dostawy, zatwierdzając opcję przewidzianą w tym celu w formularzu zamówienia.

W przypadku nieobecności kupującego w dniu doręczenia przesyłki, doręczyciel pozostawi w skrzynce pocztowej zawiadomienie o przejściu, co umożliwi odebranie przesyłki we wskazanym miejscu i czasie.

Jeśli w momencie dostawy oryginalne opakowanie jest uszkodzone, rozdarte, otwarte, kupujący musi sprawdzić stan przedmiotów. Jeśli zostały uszkodzone, kupujący musi odmówić przyjęcia przesyłki i odnotować zastrzeżenie na dowodzie dostawy (paczka odmówiona z powodu otwarcia lub uszkodzenia).

Kupujący musi wskazać na formularzu dostawy oraz w formie odręcznych zastrzeżeń opatrzonych jego podpisem wszelkie nieprawidłowości dotyczące dostawy (uszkodzenie, brak produktu w porównaniu z formularzem dostawy, uszkodzona paczka, uszkodzone produkty ...).

Weryfikację uważa się za przeprowadzoną w momencie podpisania przez kupującego lub osobę przez niego upoważnioną dowodu dostawy.

Kupujący będzie musiał potwierdzić listem poleconym te rezerwy przewoźnikowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania artykułów i przekazać kopię tego listu faksem lub zwykłą pocztą do sprzedawcy na adres wskazany we wzmiankach prawnych na stronie.

W przypadku konieczności zwrotu produktów, muszą one być przedmiotem żądania zwrotu skierowanego do sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty dostawy. Wszelkie reklamacje złożone poza tym okresem nie będą uwzględniane. Zwrot produktu może być przyjęty tylko w przypadku produktów w oryginalnym stanie (opakowanie, akcesoria, instrukcje...).

Artykuł 13 - Błędy w dostawie

Nabywca będzie musiał sformułować wobec sprzedawcy tego samego dnia dostawy lub najpóźniej pierwszego dnia roboczego po dostawie, wszelkie skargi dotyczące błędu w dostawie i/lub niezgodności produktów pod względem rodzaju lub jakości w stosunku do wskazań zawartych w zamówieniu zakupu. Wszelkie roszczenia zgłoszone po tym terminie zostaną odrzucone.

Reklamacja może być złożona, według wyboru kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@pet-and-garden.pl lub poprzez formularz przewidziane w tym celu.

Wszelkie reklamacje niezgłoszone na zasadach określonych powyżej i w terminie nie mogły być uwzględnione i zwalniają sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec kupującego.

Po otrzymaniu reklamacji, sprzedawca nada numer wymiany dla danego produktu (produktów) i przekaże go drogą mailową kupującemu. Wymiana produktu może nastąpić dopiero po nadaniu numeru wymiany.

W przypadku błędów w dostawie i/lub niezgodności produktów pod względem rodzaju lub jakości ze wskazaniami zawartymi w formularzu zamówienia, każdy produkt będzie musiał zostać zwrócony sprzedawcy w całości i w oryginalnym opakowaniu, w Colissimo Recommandé, pod następującym adresem

Spacefoot 2 rue Lavoisier 37270 Montlouis-sur-Loire

Koszty zwrotu leżą po stronie sprzedawcy.

Artykuł 14 - Gwarancja na produkty

14-1 Prawna gwarancja zgodności

Sprzedawca jest gwarantem zgodności sprzedanego towaru z umową, umożliwiając kupującemu sformułowanie żądania w ramach prawnej gwarancji zgodności przewidzianej w artykułach L. 217-3 i następnych kodeksu konsumpcji.

W przypadku realizacji gwarancji prawnej zgodności przypomina się, że :

 • kupujący ma okres 2 lat od dostawy towarów na podjęcie działań;
 • kupujący może wybrać między naprawą a wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w artykule L. 217-17 francuskiego kodeksu konsumenckiego;
 • Kupujący nie musi udowadniać niezgodności towaru w okresie 24 miesięcy w przypadku nowych towarów (12 miesięcy w przypadku towarów używanych), po dostarczeniu towaru.

14-2 Gwarancja prawna na wady ukryte

Zgodnie z art. 1641 i następnymi kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ukryte, które mogą dotyczyć sprzedanego towaru. To na kupującym spoczywa obowiązek udowodnienia, że wady istniały w chwili sprzedaży towaru i są tego rodzaju, że powodują, że towar nie nadaje się do celu, do którego był przeznaczony. Gwarancja ta musi być zrealizowana w ciągu dwóch lat od wykrycia wady.

Kupujący może wybrać pomiędzy rozwiązaniem sprzedaży a obniżeniem ceny zgodnie z art. 1644 k.c.

Artykuł 15 - Prawo do odstąpienia od umowy

Stosowanie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu Konsumenckiego, kupujący ma okres 14 dni od daty dostarczenia zamówienia, na zwrot każdej rzeczy, która mu nie odpowiada i zażądać wymiany lub zwrotu pieniędzy bez ponoszenia kar, z wyjątkiem kosztów zwrotu, które pozostają w gestii kupującego.

Zwroty powinny być dokonywane w oryginalnym stanie i kompletne (opakowanie, akcesoria, instrukcje ...) umożliwiając ich ponowne wprowadzenie na rynek w nowym stanie, wraz z fakturą zakupu.

Produkty uszkodzone, zabrudzone lub niekompletne nie są odbierane.

Prawo do odstąpienia od umowy może być wykonane online, przy użyciu formularz odstąpienia od umowy dostępne na tej stronie internetowej. W takim przypadku potwierdzenie odbioru na trwałym nośniku zostanie niezwłocznie przekazane kupującemu. Akceptowany jest każdy inny sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Musi być ono jednoznaczne i wyrażać wolę odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w ww. terminie, zwracana jest cena zakupionego produktu/produktów oraz koszty dostawy.

Koszty zwrotu są na koszt kupującego.

Wymiana (w zależności od dostępności) lub zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 15 dni, a najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę produktów zwróconych przez kupującego na warunkach przewidzianych powyżej.

Wyjątki

 • Zgodnie z art. L221-28 kodeksu konsumenckiego z prawa do odstąpienia od umowy nie można skorzystać w przypadku umów o dostawę towarów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;
 • dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie spersonalizowanych;
 • dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygaśnięciu;
 • dostarczania towarów, które zostały rozpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia;
 • dostawa towarów, które po dostarczeniu i ze względu na swój charakter są nierozerwalnie połączone z innymi artykułami;
 • dostarczania napojów alkoholowych, których dostawa jest opóźniona o ponad trzydzieści dni i których wartość uzgodniona przy zawarciu umowy zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 • prace konserwacyjne lub naprawcze wykonywane w trybie pilnym w domu konsumenta i na jego wyraźne życzenie, w ramach limitu części zamiennych i prac ściśle niezbędnych do sprostania sytuacji awaryjnej;
 • dostarczanie nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego, jeżeli zostały one odpieczętowane przez konsumenta po dostarczeniu;
 • dostarczanie gazety, czasopisma lub magazynu, z wyjątkiem umów o prenumeratę tych publikacji;
 • dostarczania treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, których wykonanie rozpoczęło się po uprzednim wyrażeniu przez konsumenta wyraźnej zgody i wyraźnym zrzeczeniu się przez niego prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 16 - Dostawa i zwrot

Wszystkie nasze warunki i zasady dotyczące dostawy i zwrotu są dostępne na naszej stronie: Wysyłki i zwroty

Artykuł 17 - Siła wyższa

Wszelkie okoliczności niezależne od stron, uniemożliwiające wykonanie w normalnych warunkach ich zobowiązań, traktowane są jako przyczyny zwolnienia z zobowiązań stron i prowadzą do ich zawieszenia.

Strona powołująca się na powyższe okoliczności winna niezwłocznie zawiadomić drugą stronę o ich wystąpieniu oraz o ich ustaniu.

Będą uważane za siłę wyższą wszystkie fakty lub okoliczności nieodparte, zewnętrzne w stosunku do stron, nieprzewidywalne, nieuniknione, niezależne od woli stron i którym te ostatnie nie mogły zapobiec, pomimo wszelkich racjonalnie możliwych wysiłków. Za siłę wyższą lub zdarzenia losowe, oprócz tych, które są zwykle uwzględniane przez orzecznictwo francuskich sądów i trybunałów, uważa się: zablokowanie środków transportu lub dostaw, trzęsienia ziemi, pożary, burze, powodzie, wyładowania atmosferyczne, zatrzymanie sieci telekomunikacyjnych lub trudności specyficzne dla sieci telekomunikacyjnych zewnętrznych w stosunku do klientów.

Strony spotkają się, aby zbadać wpływ zdarzenia i uzgodnić warunki, na których realizacja umowy będzie kontynuowana. Jeżeli przypadek siły wyższej trwa dłużej niż trzy miesiące, niniejsze ogólne warunki mogą zostać wypowiedziane przez stronę poszkodowaną.

Artykuł 18 - Własność intelektualna

Zawartość strony pozostaje własnością sprzedawcy, jedynego posiadacza praw własności intelektualnej do tej zawartości.

Kupujący zobowiązują się do niewykorzystywania tej treści; całkowita lub częściowa reprodukcja tej treści jest surowo zabroniona i może stanowić przestępstwo fałszerstwa.

Producent Produktów pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Produktów, w tym, w stosownych przypadkach, Produktów wykonanych na miarę na życzenie Klienta.
Klient powinien zatem powstrzymać się od powielania Produktów bez wyraźnej, pisemnej i uprzedniej zgody producenta, która może podlegać wynagrodzeniu finansowemu.

Artykuł 19 - Przetwarzanie danych i wolność

Dane osobowe podane przez kupującego są niezbędne do realizacji jego zamówienia i wystawienia faktur.

Mogą one być przekazywane partnerom handlowca odpowiedzialnym za realizację, obróbkę, zarządzanie i płatności za zamówienia.

Kupujący ma stałe prawo dostępu, zmiany, sprostowania i sprzeciwu w odniesieniu do informacji, które go dotyczą. Prawo to może być wykonywane na warunkach i zgodnie z metodami określonymi na stronie Pet and Garden.

Artykuł 20 - Częściowy brak walidacji

Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub uznane za takie na podstawie ustawy, rozporządzenia lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwej jurysdykcji, pozostałe postanowienia zachowają swoją moc i zakres.

Artykuł 21 - Nieodwołanie

Fakt, że jedna ze stron nie skorzysta z naruszenia przez drugą stronę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszych warunkach, nie będzie interpretowany na przyszłość jako zrzeczenie się danego obowiązku.

Artykuł 22 - Tytuł

W przypadku trudności interpretacyjnych pomiędzy którymkolwiek z tytułów pojawiających się w nagłówku klauzul, a którąkolwiek z klauzul, tytuły te zostaną uznane za nieistniejące.

Artykuł 23 - Język umowy

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży zostały sporządzone w języku francuskim. W przypadku, gdy zostaną przetłumaczone na jeden lub więcej języków obcych, w razie sporu tylko tekst francuski będzie uznawany za autentyczny.

Artykuł 24 - Mediacja i rozstrzyganie sporów

Kupujący może uciec się do konwencjonalnej mediacji, w szczególności z Komisją Mediacji Konsumpcji lub z istniejącymi organami mediacji sektorowej, lub z jakimkolwiek alternatywnym trybem rozwiązywania sporów (na przykład koncyliacja) w przypadku sporu. Nazwisko, dane kontaktowe i adres e-mail mediatora są dostępne na naszej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 524/2013 Komisja Europejska utworzyła platformę internetowego rozstrzygania sporów, ułatwiającą niezależne pozasądowe rozstrzyganie sporów internetowych między konsumentami a przedsiębiorcami w Unii Europejskiej. Platforma ta jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Artykuł 25 - Prawo właściwe

Niniejsze warunki ogólne podlegają zastosowaniu prawa francuskiego. Właściwym sądem jest sąd sądowniczy.

Tak jest w przypadku przepisów merytorycznych, jak i przepisów formalnych. W przypadku sporu lub roszczeń, kupujący będzie zwracał się w pierwszej kolejności do sprzedawcy w celu uzyskania polubownego rozwiązania.

Artykuł 26: Wycofanie Produktów

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wszczęcia procedury wycofania lub zwrotu jednego lub więcej produktów dostarczonych kupującemu, na żądanie producenta lub właściwego organu administracyjnego.
W takim przypadku sprzedawca rozpocznie działania informacyjne związane z daną procedurą wycofania, w razie potrzeby te, które zostały określone przez właściwy organ administracyjny, określając ich szczegóły: dotyczy produktu/produktów, powód/powody wycofania, warunki zwrotu/odstąpienia danego produktu/produktów.
Po przeprowadzeniu danego wycofania, sprzedawca zgłosi wycofanie na oficjalnej stronie https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home. Ta strona internetowa służy informowaniu konsumentów o wycofywaniu produktów, żywności lub paszy dla zwierząt uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
Obowiązkiem kupującego jest przestrzeganie zaleceń dotyczących posiadanych przez niego produktów, których dotyczy procedura wycofania.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danej procedury wycofania, kupujący może skontaktować się z obsługą klienta sprzedawcy.